Programista Java - XLK-JAVA-XL

 • Java
 • OOP
 • Spring
 • SQL
 • Maven
 • REST

Obecnie brak terminów otwartych

Edycja dzienna (jeden 4-dniowy blok i dwa 3-dniowe, średnio co 2 tyg.) Edycja weekendowa (zaoczna) (sob-niedz., średnio co 2 tygodnie)

Zdalnie

7 września - 8 grudnia 2021 21 sierpnia - 19 grudnia 2021

Zdalnie

9 października - 6 marca 2022

Warszawa

7 września - 8 grudnia 2021 21 sierpnia - 19 grudnia 2021

Warszawa

9 października - 6 marca 2022

Tryb zdalny: online na żywo z trenerem i grupą. Zobacz więcej o kursach zdalnych i zakł. "Terminy".
Można: zrezygnować do 15 dni przed startem; w każdej chwili przejść z trybu "na sali" na zdalny.
Kursy dostępne również na zamówienie, w terminie i lokalizacji do uzgodnienia, dla grup od 7 osób.

dla firm - netto
dla osób prywatnych - brutto (pokrywamy VAT)
dla podmiotów publicznych - zwolnione z VAT

Cena kursu: 7990 PLN

lub 1598 PLN miesięcznie (5 rat)

poczęstunek w cenie

stanowisko komputerowe w cenie

first minute (30+ dni do startu) - 3%

Kategoria: Java

Kompletny kurs języka i platformy Java od zupełnych podstaw do tworzenia wielowarstwowych aplikacji różnego typu. Obejmuje połączone programy kursów Nauka programowania i język Java (“poziom pierwszy”) oraz Programista backend – Java (“poziom drugi”).

Java to jeden z najpopularniejszych języków programowania, napędzający większość systemów biznesowych świata, pozwalający tworzyć zarówno rozbudowane systemy serwerowe, jak i zwykłe aplikacje użytkownika, w tym aplikacje mobilne. Nic dziwnego więc, że wśród ogłoszeń o pracę w branży IT tak duża część dotyczy programowania w języku Java.

Aby skutecznie tworzyć oprogramowanie w Javie, trzeba poznać zarówno sam język, jak i technologie towarzyszące, które umożliwiają budowanie kompletnych aplikacji. Ten kompleksowy kurs obejmuje jedno i drugie.

Z myślą o osobach, które nie miały dotąd styczności z programowaniem, na początku dużo czasu poświęcamy dobremu zrozumieniu spraw fundamentalnych: zmiennych, pętli, funkcji, czy zasad programowania obiektowego. Tempo pracy, szczególnie przez pierwsze dni, dostosowane jest do nauki od podstaw (z tego też powodu osoby już programujące w innych językach zachęcamy do zainteresowania się kursem Programista Java – fast track).

Z biegiem czasu i uzyskując coraz większą biegłość, będziemy poznawać technologie towarzyszące, które pozwalają tworzyć w oparciu o języka Java kompletne aplikacje różnego typu, m.in.: okienkowe (Swing), webowe (serwlety, Spring MVC), usługi restowe (JAX-RS i Spring). Dowiemy się jak na różne sposoby korzystać z baz danych (SQL, JDBC, Hibernate, Spring Data) i jak testować aplikacje (JUnit).

Czas trwania

160h

Program

 1. Wprowadzenie do programowania
  • Jak rozmawiać z komputerem?
   • Kod maszynowy i kod źródłowy
   • Języki programowania, kompilatory, interpretery
   • Proces, program, aplikacja
  • Rzut oka na współczesny świat technologii programistycznych
   • Rodzaje aplikacji: frontend vs backend, aplikacje wsadowe, graficzne, webowe i mobilne; adekwatne technologie
   • Przegląd języków i paradygmatów programowania
   • Platforma Java – dlaczego powstała, jej miejsce w dzisiejszym świecie IT, cechy charakterystyczne i zastosowania
   • Biblioteki i frameworki
 2. Konfiguracja środowiska pracy
  • Instalacja i konfiguracja platformy Java
   • Podstawy pracy w wierszu poleceń
   • Kompilacja i uruchamianie
   • Interaktywny interpreter jshell
  • Instalacja i konfiguracja wybranego środowiska deweloperskiego (IDE)
   • Przegląd środowisk właściwych dla języka Java
   • Zalety IDE i techniki pozwalające na sprawną pracę
 3. Pierwsze kroki w Javie
  • Budowa programu w języku Java
  • Struktura projektu: pliki źródłowe i skompilowane, katalogi, pakiety, klasy
  • Konwencje dot. nazw i formatowania kodu
  • Proste metody komunikacji z użytkownikiem: standardowe wejście i wyjście, okna dialogowe
 4. Podstawowe techniki programistyczne
  • Zmienne i typy
   • Podstawowe typy danych: liczby całkowite i z ułamkiem, napisy, typ logiczny
   • Wyrażenia arytmetyczne i logiczne
  • Instrukcje sterujące języka Java
   • Instrukcje warunkowe: if, switch
   • Pętle: while, for
   • Pisanie prostych algorytmów
  • Tablice
  • Elementy proceduralnego stylu programowania
   • Metody w języku Java
   • Tworzenie sparametryzowanych funkcji i procedur
   • Wydzielanie powtarzających się fragmentów kodu; podstawy refaktoryzacji
 5. Programowanie obiektowe w Javie
  • Obiektowy styl programowania
   • Czym są obiekty, czym są klasy?
   • Odniesienia do pojęć ze świata rzeczywistego
  • Obiekty i klasy technicznie
   • Elementy składowe klas, budowa obiektów
   • Struktura pamięci maszyny wirtualnej Javy; stos i sterta; referencje do obiektów
  • Dziedziczenie i interfejsy
   • Rozszerzanie klas i nadpisywanie metod
   • Polimorfizm, zasada podstawiania
   • Interfejsy i klasy abstrakcyjne
  • Enkapsulacja (hermetyzacja)
   • Modyfikatory widoczności
   • Techniki i korzyści z enkapsulacji
  • Wyjątki w języku Java
 6. Aplikacje z graficznym interfejsem użytkownika
  • GUI w programowaniu obiektowym: komponenty graficzne jako obiekty
  • Technologia Swing jako jedna z możliwości tworzenia GUI w Javie
  • Obsługa zdarzeń w aplikacji okienkowej
  • Budowanie interfejsu użytkownika na dwa sposoby: pisząc odpowiedni kod w Javie oraz za pomocą edytora graficznego
 7. Najważniejsze klasy narzędziowe platformy Java SE
  • Napisy
   • Klasa String: możliwości i ograniczenia
   • Budowanie napisów
   • Przetwarzanie tekstu, w tym podstawy wyrażeń regularnych
  • Kolekcje: listy, zbiory, słowniki; Java Collections Framework
   • Wykorzystanie w algorytmach i schematach przetwarzania danych
   • Wpływ właściwego doboru struktur danych na wydajność aplikacji
  • Podstawy funkcyjnych technik programowania: lambdy i strumienie
  • Obsługa daty i czasu
  • Obsługa plików
   • Pliki binarne i tekstowe, bajty i znaki, kodowania znaków
   • Strumienie wejścia/wyjścia i podstawowa obsługa plików w programach Javy
   • Klasa Files i operowanie na całych plikach
 8. Dodatkowe narzędzia, biblioteki i techniki pracy
  • GIT i kontrola wersji kodu
   • Zapisywanie i odtwarzanie historii zmian
   • Rozgałęzienia i ich późniejsze łączenie (branch/merge)
   • Repozytoria lokalne i zdalne; różne scenariusze pracy zespołowej
  • Testy i kontrola jakości kodu
   • Zapewnianie poprawności oprogramowania
   • Dobre i złe praktyki programistyczne
   • Wypisywanie informacji diagnostycznych (tzw. logów)
   • Uruchamianie programu w trybie debug
   • JUnit i testy jednostkowe w Javie
   • Dodatkowe biblioteki przydatne w pisaniu testów: AssertJ, Mockito
  • Popularne formaty zapisywania danych strukturalnych i podstawy ich obsługi w Javie: CSV, XML, JSON
   • Dostęp do zdalnych serwisów typu Web API / Rest API
 9. Maven jako standard budowy projektów w świecie Javy
  • Budowanie projektów Java: command-line/Ant/Maven/Gradle
  • Projekt jako biblioteka; zależności między projektami
  • Centralne Repozytorium Mavena i wykorzystywanie bibliotek „trzeciej strony” we własnych projektach
   • Przegląd użytecznych bibliotek programistycznych open source
 10. Tworzenie aplikacji webowych na platformie Java
  • Zasada działania aplikacji webowej strony serwera
   • Protokół HTTP
   • Podstawy HTML i CSS – w razie potrzeby
  • Podstawy technologii serwletów w Javie
   • Filozofia pracy na serwerze aplikacji. Czym jest Java Enterprise Edition?
   • Aplikacje uruchamiane na serwerze; RedHat WildFly i inne serwery aplikacji
 11. Framework aplikacyjny Spring
  • Tworzenie i uruchamianie projektu w oparciu o Spring Boot
  • Aplikacja webowa w technologii Spring MVC
   • Kontroler: rola, zasada działania, mapowanie URL-i i wybór metody na podstawie zapytania
   • Obsługa parametrów i nagłówków
   • Warstwa widoku i technologie szablonowe (JSP / Thymeleaf)
   • Model: przekazywanie danych z aplikacji do widoku
   • Obsługa formularzy
  • Zasada działania aplikacji Spring
   • Warstwy typowego projektu
   • Adnotacje i wstrzykiwanie zależności; rola interfejsów w projektach Spring
   • Różne sposoby inicjalizacji i wstrzykiwania komponentów („beanów”)
  • Zabezpieczanie aplikacji – podstawy Spring Security
 12. Bazy danych i ich obsługa w Javie
  • Wprowadzenie do technologii baz danych
   • Serwer baz danych (DBMS)
   • Koncepcja relacyjnych baz danych i pomysły alternatywne
   • Instalacja i konfiguracja PostgreSQL lub innego serwera baz danych
  • Podstawy języka SQL
   • Polecenie SELECT, wyrażenia i warunki
   • Sortowanie i grupowanie
   • Łączenie danych z wielu tabel
   • Wstawianie i aktualizacja danych
  • Projektowanie relacyjnych baz danych
   • Definiowanie tabel, typy kolumn
   • Klucze i inne więzy integralności
   • Unikanie redundancji, postacie normalne
  • JDBC i bezpośrednie zadawanie zapytań SQL z aplikacji Java
   • Zalety i wady bezpośredniego dostępu do baz danych
   • Modyfikacja danych i praca z transakcjami
  • Obiektowy dostęp do baz danych (ORM) w technologii JPA/Hibernate
   • Klasy encji; generowanie na podstawie tabel
   • Operacje odczytu i modyfikacji danych
   • Zadawanie własnych zapytań JPQL oraz natywnych
  • Dostęp do danych z aplikacji Spring
   • Warstwa danych („repository”) w aplikacji Spring
   • Automatyczne instancjonowanie interfejsu przez technologię Spring Data
 13. Usługi sieciowe („web services”)
  • Koncepcja SOA i rodzaje usług sieciowych
  • Usługi sieciowe typu SOAP
   • Technologia JAX-WS i tworzenie serwera SOAP w ramach Java EE
   • Generowanie i rola WSDL
   • Tworzenie klienta i architektura klient/serwer
  • Usługi typu REST
   • Zasoby, URL-e i metody HTTP
   • Technologia JAX-RS i tworzenie serwera REST w ramach Java EE
   • Parametry, nagłówki, odnośniki i przekierowania
   • Rozszerzanie JAX-RS o własne typy zawartości na przykładzie generowania PDF
   • Tworzenie serwera REST za pomocą Spring MVC
   • Dostęp do usług REST od strony klienta
 14. Java – elementy zaawansowane
  • Wątki i synchronizacja
   • Elementy wielowątkowości wbudowane w język Java
   • Klasy biblioteki standardowej wspierające wielowątkowość
  • Typy generyczne
  • Elementy programowania funkcyjnego od Javy 8
   • Wyrażenia lambda i referencje do metod
   • Strumienie i operacje na nich
   • Redukcje, kolektory i schematy przetwarzania danych
 15. Zastosowania języka i platformy Java
  • Tworzenie aplikacji tekstowych i wsadowych
   • Zastosowanie Javy do przetwarzania danych zawartych w plikach
  • Tworzenie aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika
  • Tworzenie aplikacji webowych
   • w oparciu o serwlety i JSP (podstawy)
   • w oparciu o Spring MVC i Thymeleaf
  • Podstawy tworzenia usług sieciowych typu SOAP i REST

Pobierz w wersji PDF

Training also available in English.

Przeznaczenie i wymagania

Kurs jest przeznaczony dla osób początkujących, które do tej pory nie programowały w żadnym języku, ale zdecydowanych na dłuższy wysiłek i przejście całej ścieżki kursowej od podstaw do praktycznych zastosowań.

Od uczestników wymagana jest znajomość ogólnej obsługi komputera (kopiowanie plików, korzystanie z edytora tekstu) i umiejętność sprawnego korzystania z klawiatury.

Programowanie, szczególnie na początku, jest trudne, a jego nauka jest porównywalna z nauką obcego języka lub gry na instrumencie muzycznym. Dlatego warunkiem skutecznego uczestnictwa w kursie jest zarezerwowanie odpowiedniej ilości czasu w domu na ćwiczenia.

W razie wątpliwości co do wyboru kursu na odpowiednim poziomie prosimy o kontakt z biurem. Zawsze chętnie doradzamy klientom.

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.

Zapisz się na ten kurs

Wybierz interesujący Cię termin oraz miasto

Zdalnie:
 • 21.08 (Z)TooltipTriangle
 • 07.09 (D)TooltipTriangle
 • 09.10 (Z)TooltipTriangle
Warszawa:
 • 21.08 (Z)TooltipTriangle
 • 07.09 (D)TooltipTriangle
 • 09.10 (Z)TooltipTriangle

Żaden termin nie pasuje?

Podaj swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o przyszłych terminach

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez „ALX” Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.