Regulamin

Regulamin kursów i szkoleń otwartych w ALX

 1. Definicja (kursy zawodowe i szkolenia). Oferta ALX rozróżnia dwie formy szkoleniowe:
  1. kurs zawodowy (nazywany również kompleksowym, a w dalszej części regulaminu również skrótowo: kursem),
  2. szkolenie.
  W razie wątpliwości odnośnie przynależności danych zajęć do danej grupy - wiążąca jest kategoryzacja na stronie pełna lista szkoleń.
 2. Zapis przez internet stanowi jedynie rezerwację wstępną. Umowa zawarta zostaje po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez ALX. Warunkiem prawidłowego wykonania umowy przez ALX jest zapłata przez Klienta pełnej opłaty za kurs lub zapłaty częściowej (zgodnie z ustalonym harmonogramem płatności) lub indywidualnie ustalonej zapłaty.
 3. O formalnej ważności zgłoszenia stanowi:
  1. Dla kursu zawodowego (kompleksowego) - przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz wpłata potwierdzająca.
   1. Wpłatą potwierdzającą może być: opłata wstępna (w kwocie zgodnej z cennikiem kursu), pierwsza rata, pełna cena kursu lub inna należność (w wypadku indywidualnego ustalenia, dokonanego w formie e-mailowej lub pisemnej).
   2. ALX może zgodzić się na brak wpłaty potwierdzającej i przyjąć zgłoszenie na innej podstawie, np. wyłącznie poprzez przesłanie podpisanego przez uprawnioną osobę z firmy Klienta formularza zgłoszeniowego (zamówienia), lub poprzez podpisanie umowy szkoleniowej.
  2. Dla szkolenia - przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego, lub podpisanego zamówienia, lub podpisanej umowy szkoleniowej.
  3. Dla formularza i zamówienia wystarczającą formą jest faks lub skan lub zdjęcie podpisanego dokumentu przesłane e-mailem, dla umowy - niezbędny jest oryginalny egzemplarz.
 4. O ile nie uzgodniono inaczej, w wypadku braku potwierdzenia zgłoszenia przez Klienta w sposób opisany powyżej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty dokonania zgłoszenia, rezerwacja może zostać przez ALX anulowana.
 5. Dopóki ALX nie udzieli innej informacji (za wystarczającą formę udzielenia informacji uznaje się wiadomość e-mail), należy zakładać, że w wybranej przez Klienta grupie (terminie):
  1. są dostępne wolne miejsca,
  2. start kursu lub szkolenia (zebranie się grupy) nie jest potwierdzony przez ALX.
 6. ALX rezerwuje sobie prawo do odwołania danego kursu lub szkolenia, w szczególności w wypadku nie zebrania się wystarczającej liczby słuchaczy.
 7. ALX zobowiązuje się ostatecznie potwierdzić status (start lub odwołanie) zajęć nie wcześniej niż na 14 dni kalendarzowych i nie później niż na 3 dni kalendarzowe przed planowanym terminem ich startu, a w wypadku kursów dla młodzieży - na 2 dni kalendarzowe przed terminem startu zajęć.
  1. Jeżeli data stanowiąca 3 (lub 2 dla kursów młodzieżowych, odpowiednio) dni kalendarzowe przed terminem startu wypada w weekend lub święto, to potwierdzenie zostanie dokonane najpóźniej w poprzedni dzień roboczy.
  2. Możliwe jest również potwierdzenie terminu przez ALX wcześniej niż 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem zajęć ("zagwarantowanie terminu"). Przy czym w takim wypadku, dla wygody Klienta uznaje się jakby potwierdzenie formalnie następowało na 14 dni przed startem: honorujemy możliwość rezygnacji przez Klienta tak, jak dla potwierdzenia następującego na 14 dni przed startem.
 8. Jeżeli termin kursu zawodowego lub szkolenia, na który dokonano zgłoszenia, zostanie odwołany przez ALX, wszelkie dokonane wpłaty (opłata wstępna dla kursu, lub, jeżeli jej dokonano, pełna wpłata dla kursu lub szkolenia) zostaną niezwłocznie zwrócone w całości.
 9. Poza powyższym przypadkiem (odwołanie kursu), wpłacona na kurs zawodowy opłata wstępna nie podlega zwrotowi.
  1. ALX może wyrazić zgodę na zaliczenie wpłaconej kwoty na poczet innego kursu lub szkolenia.
  2. W wypadku rezygnacji Klienta z powodu ważnych zdarzeń losowych, ALX może zgodzić się na zwrot opłaty wstępnej (lub, jezeli została dokonana, całości wpłaty) po okazaniu dokumentu potwierdzającego zaistnienie zdarzenia.
  3. W przypadku wpłacenia przed rezygnacją kwoty wyższej niż opłata wstępna cennikowa, ALX zobowiązuje się do niezwłocznego zwrócenia wpłaconej kwoty pomniejszonej o wysokość opłaty wstępnej, lub zaliczenia w porozumieniu z Klientem całej kwoty na poczet innego szkolenia lub kursu.
 10. Dla szkolenia (nie kursu kompleksowego/zawodowego), rezygnacja przez Klienta ze szkolenia bez żadnych opłat jest możliwa do chwili potwierdzenia statusu szkolenia przez ALX. Wszelkie ewentualnie wpłacone kwoty zostaną niezwłocznie zwrócone, chyba że strony dokonały innych indywidualnych ustaleń.
 11. W wypadku zmiany terminu lub programu zajęć po dokonaniu zgłoszenia przez Klienta, rezygnacja przez Klienta jest możliwa i nie wiąże się z żadnymi opłatami, jeżeli zostanie zgłoszona ALX (w formie pisemnej lub e-mailowej) w ciągu 14 dni kalendarzowych od poinformowania Klienta o zmianie, jednakże nie później niż ostatniego dnia przed startem szkolenia.
 12. Za wyjątkiem powyższego punktu (dot. przypadku zmiany terminu lub programu zajęć), od momentu potwierdzenia startu kursu lub szkolenia przez ALX, rezygnacja przez Klienta jest niemożliwa.
  W szczególności, żadnej przesłanki możliwości rezygnacji przez Klienta nie stanowi: nieotrzymanie lub zagubienie e-maila z potwierdzeniem, proformy lub faktury, nieobecność uczestnika lub osób koordynujących zamówienie w czasie potwierdzania kursu lub szkolenia. W razie jakichkolwiek wątpliwości, niepewności odnośnie statusu kursu lub szkolenia, zawsze możliwy jest kontakt z naszym biurem.
  ALX należy się zapłata za kurs lub szkolenie w pełnej ustalonej wysokości, również w wypadku nieobecności Klienta na zajęciach.
  W wypadku próby rezygnacji po potwierdzeniu startu zajęć:
  1. ALX będzie dochodzić płatności całej należnej kwoty za kurs lub szkolenie, zgodnie z ceną i trybem płatności ustalonymi w dokonanym przez klienta pierwotnie zgłoszeniu. W wypadku braku zapłaty całości należności, ALX zastrzega sobie prawo do przekazania długu firmie windykacyjnej oraz wpisu Klienta do rejestru długów;
  2. w wypadku zaistnienia zdarzenia losowego uniemożliwiającego Klientowi odbycie zajęć, ALX w miarę możliwości umożliwi Klientowi przepisanie się do grupy w innym terminie bez konieczności powtórnego uiszczania opłaty. Niniejsza możliwość dla Klienta przestaje obowiązywać, jeśli Klient odmówi dwóch propozycji terminów odbywających się w tym samym mieście, w którym miało się odbyć pierwotne szkolenie.
 13. Podczas kursu lub szkolenia, w sporadycznych, wyjątkowych przypadkach (gł. w wypadku nagłej, nieprzewidzianej nieobecności trenera, gdy nie uda się zorganizować zastępstwa) - ALX może przenieść fragment zajęć na inny termin, wyznaczając jeden termin zastępczy zgodny z trybem zajęć (tzn.: inny dzień weekendowy/weekend - dla kursów zaocznych, inny dzień/dni powszednie - dla kursów dziennych).
 14. W wypadku zajęć prowadzonych w trybie online (zdalnie) lub hybrydowo lub stacjonarnie:
  1. Zgoda na nagrywanie oraz udostępnianie materiałów szkoleniowych zawierających dobra osobiste:
   Jako Uczestnik, niniejszym wyrażam zgodę na utrwalanie i archiwizowanie, udostępnianie innym uczestnikom szkolenia oraz publiczne udostępnianie w celach promocyjnych/marketingowych i prowadzenia działalności gospodarczej materiałów video z kursu, w tym dotyczących mojej osoby, z poszanowaniem prawa i zasad współżycia społecznego, a także w sposób rzetelny i profesjonalny uwzględniający cel i funkcję działalności ALX.
   W szczególności, wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie, korzystanie i rozpowszechnianie tych informacji na filmie, niezależnie od formatu, sposobu zapisu i autorstwa, stanowiącego zarówno szczegół większej całości jak i utrwalonego indywidualnie. Takie wykorzystanie nie może naruszać dóbr osobistych osób trzecich ani autorskich praw osobistych przynależnych twórcom utworów.
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz ze zgodą na wykorzystanie wizerunku:
   Jako Uczestnik, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w szczególności mojego wizerunku, imienia i nazwiska, stanowiska, miejsca pracy lub informacji o prowadzonej przeze mnie działalności, moich danych kontaktowych, przez ALX Academy sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Wyrażona zgoda obejmuje również zgodę na utrwalenie, korzystanie i rozpowszechnienie mojego wizerunku na fotografii, w filmie, w postaci rysunku lub grafiki, niezależnie od formatu, sposobu zapisu i autorstwa, stanowiącego zarówno szczegół większej całości, jak i utrwalonego indywidualnie.
   Jestem świadomy, że moje dane osobowe, w tym wizerunek, będą wykorzystywane w celach udostępniania materiałów szkoleniowych innym uczestnikom szkolenia oraz w celach archiwizacyjnych ALX oraz promocyjnych/marketingowych i prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności prawidłowego wykonania umowy szkoleniowej.
   Oświadczam, że niniejszej zgody udzieliłem dobrowolnie, a mój wizerunek może być wykorzystywany bezterminowo i nieodpłatnie zgodnie z określonymi powyżej zasadami, począwszy od dnia rozpoczęcia kursu.
   Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 15. Utrwalanie przez uczestnika przebiegu kursu lub szkoleń, za pomocą urządzeń lub oprogramowania rejestrujących dźwięk albo obraz i dźwięk, jak również rozpowszechniane ich treści - możliwe jest wyłącznie za uprzednim pisemnym wyrażeniem zgody przez Organizatora.
 16. Uczestnik kursu/szkolenia obowiązany jest do współdziałania z trenerem/nauczycielem w kursie/szkoleniu. Uczestnik zobowiązany jest również do powstrzymania się od wszelkich zachowań utrudniających lub uniemożliwiających uczestnictwo w kursie przez pozostałe uprawnione osoby. Trener/nauczyciel, po bezskutecznym wezwaniu do prawidłowego zachowania, uprawniony jest do usunięcia uczestnika z kursu/szkolenia.
  W przypadku usunięcia uczestnika na skutek jego nieprawidłowego zachowania, uczestnikowi przysługuje zwrot ceny kursu/szkolenia w niewykorzystanym zakresie. Część ceny dotycząca kosztów wynajęcia sali, sprzętu i jego konfiguracji, materiałów szkoleniowych oraz wykorzystanego cateringu nie podlega zwrotowi.
 17. Odpowiedzialność ALX z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest ograniczona do wysokości wartości zamówienia.
 18. Klientowi będącemu konsumentem przysługują uprawnienia wskazane w przepisie art. 12 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 30.03.2014 (Dz.U. 2019.0.134). Odpowiedni wzór oświadczenia znajduje się tutaj. Uprawnienie nie przysługuje, jeśli ALX przed jego upływem wykonał usługę.
 19. Dla Klientów będących osobami fizycznymi ("prywatnych"), jeśli Klient dobrze przyswaja nowe umiejętności i wykazuje się stosownymi predyspozycjami - za zgodą Klienta, ALX po zakończeniu szkolenia/kursu może (ale nie musi) przekazać jego dane do współpracujących z ALX podmiotów w celu zarekomendowania Klienta do procesów rekrutacyjnych. Przy czym ALX w żaden sposób nie gwarantuje, że Klient znajdzie zatrudnienie po ukończeniu szkolenia/kursu w ALX.
Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ALX Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.