Polityka prywatności

Deklaracje prywatności

 1. Serwis ALX , prowadzony pod adresem www.alx.pl (dalej „serwis”) przestrzega prawa do ochrony prywatności i gwarantuje wszystkim osobom zeń korzystającym, że ich dane, w tym dobrowolnie podane dane osobowe, będą właściwie chronione zgodnie z przepisami prawa. Wszyscy użytkownicy serwisu pozostają anonimowi i tylko od decyzji użytkownika będzie zależało, kiedy poda on swoje dane osobowe.
 2. ALX Sp. z o. o. spółka komandytowa nie przetwarza danych osobowych Użytkownika ani nie udostępnia ich innym podmiotom bez uprzedniej zgody Użytkownika.

Ochrona Danych Osobowych

 1. Podczas korzystania z niektórych funkcji naszego serwisu użytkownik poproszony zostanie o podanie swoich danych osobowych i wypełnienie odpowiedniego formularza. Zawsze prosimy tylko o podanie tych danych, które są adekwatne w stosunku do celów, w jakich będą one przetwarzane.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest ALX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnej 14/16a (00-041 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000370476, NIP Spółki: 527-26-42-198.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w następujących celach:
  1. wykonania usługi, której stroną jest Użytkownik lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Użytkownika;
  2. przedstawienia Użytkownikowi informacji o dostępnych szkoleniach;
  3. w celach promocyjnych, edukacyjnych i marketingowych administratora danych;
  4. przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje także zgodę na kontakt na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, na kontakt telefoniczny lub kontakt w innej formie, zarówno przez ALX, podmioty współpracujące jak i inne podmioty, którym dane Użytkownika zostały – za jego zgodą - przekazane.
 5. Użytkownikowi, którego dane osobowe są przetwarzane, zawsze przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz prawo do ich poprawiania.
 6. ALX Sp. z o. o. spółka komandytowa zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych powyżej w pkt. 3 oraz we własnych celach marketingowych, z zastrzeżeniem pkt. 7 i 8 poniżej.
 7. Wchodząc na stronę www.alx.pl Użytkownicy pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez ALX Sp. z o. o. spółka komandytowa wykorzystywane tylko w celach technicznych, związanych z administracją naszych serwerów. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, analitycznych i statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego łączą się z nami Użytkownicy.
 8. ALX Sp. z o. o. spółka komandytowa zastrzega sobie możliwość powierzenia przetwarzania danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, z zachowaniem wszelkich wymogów określonych przepisami prawa.
 9. ALX Sp. z o. o. spółka komandytowa jako administrator danych zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej

 1. Zaznaczając „v” przy polu zgody dotyczącej informacji handlowej Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od ALX Sp. z o. o. spółki komandytowej na dobrowolnie podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć wyrażoną zgodę na otrzymywanie informacji handlowej poprzez wysłanie e-mail z wycofaniem zgody na adres prywatnosc@alx.pl

Ryzyka związane z korzystaniem z Serwisu oraz zabezpieczenia techniczne

 1. Pliki typu cookies to informacje zapisywane przez serwer ALX Sp. z o. o. spółki komandytowej na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera. Pliki te stosowane są przez nas jedynie do następujących celów:
  • utrzymania połączenia z Serwisem;
  • obliczeń statystycznych;
  • analitycznych;
  • technicznych, związanych z administracją serwisu
 2. ALX Sp.z o.o. spółka komandytowa stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych wszystkich Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.
 3. Transmisja podanych przez Użytkowników danych zostanie zaszyfrowana przy pomocy bezpiecznego protokołu HTTPS.

Rodzaje plików „cookies”

Korzystając z tej witryny, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies na jego komputerze / urządzeniu w podanych wyżej celach.

Wymagania techniczne

 1. W celu bezpiecznego i sprawnego komunikowania się z Serwisem oraz korzystania z Usług zalecamy stosowanie sprzętu i oprogramowania spełniającego następujące wymagania techniczne – poprawnie skonfigurowane przeglądarki internetowe: Chrome, Firefox, Internet Explorer/EDGE, Opera, w wersjach nie starszych niż dwa lata. Przeglądarka internetowa powinna mieć włączoną obsługę Java script i cookies. Do przeglądania serwisu w pełnej "biurkowej" wersji, wymagana jest szerokość okna przeglądarki co najmniej 1024 px.
 2. Za problemy wynikające ze stosowania sprzętu niespełniającego powyższych wymogów ALX Sp. z o.o. spółka komandytowa nie ponosi odpowiedzialności.

Postanowienia dodatkowe

 1. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące niniejszej polityki prywatności, prosimy kierować adres: prywatnosc@alx.pl
Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia