Szkolenie: Podstawy analizy danych w RR-INTRO

Dostępne na zamówienie dla grup.

Warszawa
 • 24.06 - dzienny (zajęcia w dni powszednie)
Zdalnie
 • 24.06 - dzienny (zajęcia w dni powszednie)
Żaden termin nie pasuje? Zaproponuj własny termin szkolenia

Tryb zdalny: online na żywo z trenerem i grupą. Zobacz więcej o kursach zdalnych i zakł. "Terminy".
Można: zrezygnować do 15 dni przed startem; w każdej chwili przejść z trybu "na sali" na zdalny.
Dostępne również na zamówienie, w terminie i lokalizacji do uzgodnienia, dla grup od 4 osób.

4,7/5 (118)
Stars
cena netto
dla podmiotów publicznych - zwolnione z VAT

Cena szkolenia: 1990 PLN

poczęstunek w cenie

stanowisko komputerowe w cenie

first minute (30+ dni do startu) - 3%

Kategorie: Analiza danych, statystyka, data science, AI, R

To praktyczne i kompleksowe szkolenie przygotowaliśmy dla wszystkich kursantów, którzy chcą poznać tajniki analizy danych w szybko zyskującym popularność programie statystycznym R.

Wiedzę o programie R uzyskaną na początku szkolenia kursanci będą mogli od razu wykorzystać podczas nauki podstaw statystyki. Drugiego dnia skupimy się na regresji liniowej – jednej z podstawowych metod analizy stosowanej w małych i dużych firmach. Trzeciego dnia poszerzymy znajomość R i uczymy się wykorzystywać jego możliwości do prezentowania wyników w formie czytelnych wykresów.

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów, gdzie teoria przeplata się z praktyką umożliwiając natychmiastowe przećwiczenie nowo poznanych narzędzi na życiowych, praktycznych przykładach.

Szkolenie jest dość intensywne i skupia się na warsztacie analityka – poznaniu środowiska R i wykorzystaniu go do przeprowadzenia przerabianych przykładów. Nie uczymy tutaj samych idei/fundamentów analizy danych od podstaw. Osobom, które dopiero zaczynają przygotowanie do pracy analityka, sugerujemy nasz dłuższy, pełny kurs Analiza danych w R.

Czas trwania

3 dni

Program

 1. Wprowadzenie do R i RStudio
  • R jako język programowania i RStudio jako wygodny interfejs użytkownika
  • Typy danych w R: skalar, wektor, macierz, ramka danych, factor, lista
  • R jako kalkulator: operatory arytmetyczne, porównawcze i logiczne, rodzaje poleceń: wyrażenia vs przypisania
  • Przetwarzanie danych: wybór elementów wektora/macierzy na podstawie indeksów, tworzenie nowych kolumn w ramce danych, wybór wierszy z ramki danych na podstawie warunków
  • Podstawowa analiza danych numerycznych (obliczanie średniej, sumy, itp.) i tekstowych (tabela częstości)
 2. Statystyka opisowa
  • Rodzaje danych statystycznych: ilościowe vs jakościowe
  • Obliczanie i interpretacja statystyk opisowych dotyczących wartości przeciętnej, zróżnicowania oraz kształtu rozkładu zmiennej ilościowej
  • Nieparametryczne miary rozkładu: dominanta/moda, mediana, kwartyle, decyle, kwantyle
  • Podsumowanie rozkładu zmiennej jakościowej – tabele częstości
 3. Wnioskowanie statystyczne
  • Popularne rozkłady prawdopodobieństwa, m.in. jednostajny, normalny, t-Studenta, Chi-kwadrat, F-Snedecora
  • Generowanie liczb (pseudo)losowych, określanie ziarna generatora
  • Estymacja punktowa vs. estymacja przedziałowa: przedział ufności, poziom istotności, wartość p
  • Testowanie hipotez dotyczących średniej i wariancji w jednej próbie
  • Testowanie hipotez dotyczących porównania średniej i wariancji w dwóch próbach zależnych i dwóch próbach niezależnych
  • Analiza korelacji liniowej Pearsona i Spearmana dla zmiennych ilościowych
  • Analiza zależności dla zmiennych jakościowych (test chi-kwadrat)
  • Testowanie hipotez dotyczących średniej i wariancji w więcej niż dwóch próbach niezależnych (jednoczynnikowa ANOVA), testy porównań wielokrotnych
  • Testy nieparametryczne do porównywania rozkładów: test Wilcoxona-Manna-Whitney’a, test Kruskala-Wallisa
 4. Analiza regresji liniowej w R
  • Założenia modelu regresji liniowej, interpretacja wyników regresji (parametry, dopasowanie, istotność zmiennych i modelu)
  • Jakościowe zmienne objaśniające w modelu
  • Wykrywanie obserwacji nietypowych
  • Metody doboru zmiennych
  • Diagnostyka modelu, testowanie spełnienia założeń: testowanie normalności reszt, testowanie homoskedastyczności, testowanie braku autokorelacji
  • Postępowanie w przypadku niespełnienia założeń
  • Regresja logistyczna
  • Prognozowanie na podstawie stworzonego modelu, sprawdzanie jakości prognozy, podział na próbę uczącą i testową
 5. Wizualizacja danych z wykorzystaniem pakietu ggplot2
  • Przegląd typów wykresów
  • Dodawanie i dostosowywanie elementów wykresu
  • Wizualizacja danych w grupach i podgrupach
  • Tworzenie wykresów z wykorzystaniem kreatora (pakiet esquisse)
  • Wykresy interaktywne (pakiet ggplotly)
  • Przykładowe pakiety wspomagające tworzenie wykresów
  • Zestawianie kilku wykresów w jednym oknie graficznym
  • Eksport wykresów do różnych formatów plików

Pobierz w wersji PDF

Training also available in English.

Przeznaczenie i wymagania

Znajomość statystyki ani R nie jest konieczna do uczestnictwa w szkoleniu.

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.

Zapisz się

Wybierz interesujący Cię termin oraz miasto

Warszawa:
Zdalnie:

Żaden termin nie pasuje?

Podaj swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o przyszłych terminach

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ALX Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.