Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

    
    
    WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
    
    

Adresat: ALX Sp. z o. o. Sp. k. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a

Nadawca: ………………………………………… /imię i nazwisko Klienta/, PESEL …………….

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy ………………. z dnia …………… .

………………………………………………… /data i podpis/

 

 

Masz pytanie?

Tu możesz zadać niezobowiązujące i szybkie pytanie na temat szkolenia

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ALX Academy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji zgłoszenia.