linux:ldap

Przykłady konfiguracji usług do pracy z LDAP

Poniżej znajdują się przykładowe pliki konfiguracyjne niektórych usług podłączonych do LDAP omawianych na kursie.

Konfiguracja serwera OpenLDAP

 • Plik konfiguracyjny: slapd.conf
 • Konfiguracja saslauthd (pamiętaj o dopisaniu pwcheck_method: saslauthd do /etc/sasl/slapd.conf i opcji -a ldap do saslauthd):
  saslauthd.conf
  ldap_servers: ldapi://
  ldap_bind_dn: uid=saslauthd,ou=System,dc=example,dc=com
  ldap_password: haslo
  ldap_search_base: dc=example,dc=com
  ldap_mech: SIMPLE
  ldap_auth_method: bind
 • Konfiguracja narzędzi klienckich LDAP (ldapsearch, ldapvi itp) - /etc/ldap/ldap.conf:
  ldap.conf
  BASE	dc=example,dc=com
  URI	ldapi://
  TLS_CACERTDIR	/etc/ssl/certs/
  TLS_REQCERT never

Konfiguracja kont shellowych/systemowych w LDAP

 • Konfiguracja modułu pam_ldap i nss_ldap (może się nazywać również pam_ldap.conf, nss_ldap.conf - zależnie od dystrybucji):
  ldap.conf
  uri ldapi://
  binddn uid=nssproxy,ou=System,dc=example,dc=com
  bindpw secret
  rootbinddn uid=remoteroot,dc=System,dc=example,dc=com
  
  base dc=example,dc=com
  scope sub
  
  pam_password exop
 • Konfiguracja nslcd (może też się nazywać nss-ldapd.conf):
  nslcd.conf
  uid nslcd
  gid nslcd
  
  uri ldapi://
  base dc=example,dc=com
  ldap_version 3
  
  binddn uid=nssproxy,ou=System,dc=example,dc=com
  bindpw secret
  
  scope sub

Konfiguracja poczty oparta o LDAP

Dovecot

dovecot.conf
# (...)
auth default {
 mechanisms = plain login
 passdb ldap {
  args = /etc/dovecot/dovecot-ldap.conf
 }
 
 # to pobieramy od razu przy sprawdzaniu hasła
 userdb prefetch {
 }
 
 # dla serwerów SMTP (Postfix/Exim)
 socket listen {
  client {
   path = /var/run/dovecot/auth-client
   group = sasl
   mode = 0660
  }
 }
}
# (...)

W Dovecot 2.x konfiguracja jest podobna, tylko rozmieszczona w osobnych plikach, należy przejrzeć 10-auth.conf (includy na końcu), auth-ldap.conf.ext, 10-master.conf (zamiast "socket listen" będzie "unix_listener").

dovecot-ldap.conf
uris = ldapi://
dn = uid=dovecot,ou=System,dc=example,dc=com
dnpass = haslo
auth_bind = yes
ldap_version = 3
base = dc=example,dc=com
scope = subtree
pass_attrs = uid=user,userPassword=password,homeDirectory=userdb_home,uidNumber=userdb_uid,gidNumber=userdb_gid

Postfix

main.cf
# SASL - podłączenie do Dovecota
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_path = /var/run/dovecot/auth-client

# Aliasy w LDAP
alias_maps = ..., ldap:/etc/postfix/aliases-ldap.cf

Aliasy użytkownika trzymane w atrybucie mail (klasa inetOrgPerson).

aliases-ldap.cf
server_host = ldapi://
bind = yes
bind_dn = uid=postfix,ou=System,dc=example,dc=com
bind_pw = haslo
version = 3

search_base = dc=example,dc=com
query_filter = (|(mail=%s@example.con)(mail=%s))
result_attribute = uid

Exim

exim4.conf
# (...)
hide ldap_default_servers = /var/run/ldapi
# (...)

begin routers
# (...)

# Aliasy - podobnie jak w Postfix
user_aliases:
 driver = redirect
 allow_fail
 allow_defer
 data = ${lookup ldapm {ldapi:///dc=example,dc=com?uid?sub?(|(mail=${quote_ldap: $local_part})(mail=${quote_ldap: $local_part}@${quote_ldap_dn: $domain}))}}
 user = Debian-exim
 file_transport = address_file
 pipe_transport = address_pipe

# (...)

# Uwierzytelnianie - podłączenie do Dovecot

begin authenticators

PLAIN:
    driver     = dovecot
    server_set_id  = $auth1
    server_socket  = /var/run/dovecot/auth-client
# done by dovecot    server_advertise_condition = ${if def:tls_cipher }

LOGIN:
    driver     = dovecot
    server_set_id  = $auth1
    server_socket  = /var/run/dovecot/auth-client
# done by dovecot    server_advertise_condition = ${if def:tls_cipher }

Samba

Konfiguracja PDC opartego o LDAP (część mniej istotnych opcji pominięta):

smb.conf
[global]
  workgroup = EXAMPLE

  security = user
  encrypt passwords = yes

  obey pam restrictions = yes
 
  local master = yes
  os level = 33
  domain master = yes 
  preferred master = yes
  domain logons = yes

  passdb backend = ldapsam:"ldapi:// ldaps://ldap2.example.com"
  idmap backend = ldapsam:"ldapi:// ldaps://ldap2.example.com"
  ldap admin dn = uid=samba,ou=System,dc=example,dc=com
  ldap suffix = dc=example,dc=com
  ldap machine suffix = ou=Hosts
  ldap user suffix = ou=People
  ldap group suffix = ou=Group
  ldap idmap suffix = ou=Idmap

  ldap passwd sync = only
  ldap delete dn = yes

;  ldapsam:trusted = yes
;  ldapsam:editposix = yes

;  add user script = /usr/sbin/smbldap-useradd '%u'
  delete user script = /usr/sbin/smbldap-userdel '%u'
;  add user to group script = /usr/sbin/smbldap-groupmod -m '%u' '%g'
;  delete user from group script = /usr/sbin/smbldap-groupmod -x '%u' '%g'
;  set primary group script = /usr/sbin/smbldap-usermod -g '%g' '%u'
;  add group script = /usr/sbin/smbldap-groupadd '%g' && /usr/sbin/smbldap-groupshow %g|awk '/^gidNumber:/ {print $2}'
;  delete group script = /usr/sbin/smbldap-userdel '%g'
  add machine script = /usr/sbin/smbldap-useradd -W -d /dev/null -g Machines -c 'Machine Account' -s /bin/false '%u'
  # for renaming machines
#  rename user script = /usr/sbin/smbldap-usermod -r '%unew' '%uold'

Wybrane opcje z /etc/smbldap-tools/smbldap.conf

smbldap.conf
slaveLDAP="127.0.0.1"
slavePort="389"
masterLDAP="127.0.0.1"
masterPort="389"
ldapTLS="0"
verify="none"

suffix="dc=example,dc=com"
usersdn="ou=Users,${suffix}"
computersdn="ou=Machines,${suffix}"
groupsdn="ou=Groups,${suffix}"
idmapdn="ou=Idmap,${suffix}"
sambaUnixIdPooldn="sambaDomainName=${sambaDomain},${suffix}"

scope="sub"
hash_encrypt="SSHA"
crypt_salt_format="%s"